Những tuyên bố cá nhân có là một sự lãng phí không gian trong CV của những người mới tốt nghiệp không?


Tìm hiểu lý do tại sao bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa vào một sự tuyên bố cá nhân khi viết CV của bạn, và nếu bạn vẫn cảm thấy bạn cần, hãy sử dụng lời khuyên của chúng tôi để làm cho nó đáng giá. Bao gồm một tuyên bố cá […]